El codi de conducta és un document en el qual una entitat, de manera voluntària, exposa els principis que es compromet a seguir en el seu comportament, tant internament com externament. Per a la Institució Germanes Hospitalàries i l’activitat que desenvolupa a través de l’Obra hospitalària, el Codi de Conducta és un compromís derivat de la pròpia identitat i els valors recollits en el Marc d’Identitat de la Institució.

El Codi de Conducta recull els principis ètics i normes de comportament que han de regir l’actuació de les persones que integren la Comunitat Hospitalària i, en especial, la dels qui treballen en la Institució o hi duen a terme accions de voluntariat.

Òrgan de control i seguiment.
Comitè d’Observança

El Comitè d’Observança és l’òrgan de control i seguiment que garantirà l’acompliment de tot allò relacionat amb aquest document.

El seu àmbit d’actuació és la Província Canònica d’España. Està format per quatre persones nomenades per la Superiora provincial, a qui podran unir-se diferents persones com a assessores en funció de l’assumpte que sigui objecte d’anàlisi en cada ocasió.

Canal de contacte amb el Comitè d'Observança

Si vols posar-te en contacte amb aquest comitè perquè t’ha sorgit un dubte o vols informar d’un potencial comportament il·lícit, una irregularitat o una infracció amb relació al codi de conducta