Prestem una atenció especialitzada i integral tant per a les persones amb trastorns de salut mental com per a les famílies, que comprèn tractament farmacològic, psicoterapèutic, rehabilitació psicosocial i suport a la integració social. L’atenció és continuada al llarg de les diferents fases de la malaltia, tant a la prevenció, com a les crisis agudes i la cronicitat.

També oferim una atenció comunitària que permet a les persones usuàries mantenir-se en el seu entorn habitual i prestar cura per tal de preveure trastorns de salut mental més greus.

Tot això amb l’objectiu que les persones amb problemes de salut mental puguin recuperar el seu projecte vital amb dignitat i mantenir una qualitat de vida adequada.

Serveis

Per això s’ofereixen diferents dispositius com hospitalització aguda, mitjana o prolongada, hospital de dia, consultes externes, o atenció al propi domicili i dispositius intermedis tant diürns com a residencials per a les persones amb malalties de llarga evolució o que requereixin majors suports comunitaris així com promoció de la seva integració laboral.

Unitat d’Aguts de salut mental

Servei d’hospitalització total que atén persones en situació de crisi amb patologia psiquiàtrica aguda.

Unitat de Subaguts de salut mental

Servei d’hospitalització total que ofereix atenció a persones que necessiten un tractament psiquiàtric i rehabilitador més enllà de la crisi aguda.

Unitat de Rehabilitació de salut mental

Servei especialitzat que dona atenció a les necessitats d’una intervenció rehabilitadora intensiva d’un grup de persones en condició de complexitat de salut mental resistents a l’oferta de rehabilitació comunitària.

Llar amb suport

És un recurs d’habitatge i rehabilitació psicosocial per a persones amb problemes de salut mental, a mig camí entre la residència i la vida autònoma, que facilita la integració de l’usuari a la comunitat.

Hospital de Dia d’Adults de salut mental

Serveis comunitaris d’hospitalització parcial diürna en salut mental que suposen una alternativa a l’hospitalització total i una modalitat de transició del tractament hospitalari al comunitari.

Centre de Salut Mental d’Adults

Serveis comunitaris d’atenció primària en salut mental per a persones de més de 18 anys. Ofereixen una atenció ambulatòria integral per respondre a les necessitats biològiques, psicològiques i de l’entorn sociofamiliar dels usuaris mitjançant equips multidisciplinaris.

Hospitalització Domiciliària

És un dispositiu assistencial de salut mental que atén al domicili a pacients amb trastorn mental sever, descompensats o en vies de descompensació, a través d’un programa intensiu i protocol·litzat.

Servei de Rehabilitació Comunitària

Serveis comunitaris d’assistència terciària en salut mental orientats a la rehabilitació de persones amb problemes de salut mental a través de la recuperació funcional, reinserció comunitària i suport a les famílies. El seu objectiu és assolir el nivell més òptim de qualitat de vida i autonomia de les persones ateses i les seves famílies.

Centres

Equipaments on prestem Atenció a la Salut Mental d’Adults:

Centre de Salut Mental d’Adults de Martorell

Centre de Salut Mental d’Adults de Martorell
c/ Puig del Ravell, 10
08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 93 774 51 53
csmamartorell.hsagratcor@hospitalarias.es

Centre de Salut Mental d’Adults de l'Alt Penedès

Centre de Salut Mental d’Adults de l’Alt Penedès
Av. de la Pelegrina, 70
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel.: 93 892 54 10
csmavilafranca.hsagratcor@hospitalarias.es

Centre de Salut Mental d’Adults del Berguedà

Centre de Salut Mental d’Adults del Berguedà
Plaça dels Països Catalans, núm. 4, 2a planta
08600 Berga (Barcelona)
Tel.: 93 821 22 86
csmaberga.hsagratcor@hospitalarias.es

Centre de Salut Mental d’Adults de Sant Feliu

Centre de Salut Mental d’Adults de Sant Feliu
Pl. Felip Alcántara Arellano, 3, 1a planta
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 666 12 11
csmasantfeliu.hsagratcor@hospitalarias.es

Servei de Rehabilitació Comunitària de Martorell

Servei de Rehabilitació Comunitària de Martorell

Joan Aguilar, 19
08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 93 774 16 77
srcmartorell.hsagratcor@hospitalarias.es

Servei de Rehabilitació Comunitària de l’Alt Penedès

Servei de Rehabilitació Comunitària de l’Alt Penedès
Ctra. Igualada, 69-71
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel.: 93 892 54 10
srcvilafranca.hsagratcor@hospitalarias.es

Servei de Rehabilitació Comunitària del Berguedà

Servei de Rehabilitació Comunitària del Berguedà
Plaça dels Països Catalans, núm. 4, baixos
08600 Berga (Barcelona)
Tel.: 93 822 18 85
srcberga.hsagratcor@hospitalarias.es

Servei de Rehabilitació Comunitària de Sant Feliu

Servei de Rehabilitació Comunitària de Sant Feliu
C/ de les Roses, 17
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 666 12 11
srcsantfeliu.hsagratcor@hospitalarias.es

Hospital de Dia d'Adults de Martorell

Hospital de Dia d’Adults de Martorell
Joan Aguilar, 19
08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 93 774 51 53
hdiamartorell.hsagratcor@hospitalarias.es

Hospital de Dia d'Adults de l'Alt Penedès

Hospital de Dia d’Adults de l’Alt Penedès
Ctra. Igualada, 69-71
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
Tel.: 93 892 54 10
hdiavilafranca.hsagratcor@hospitalarias.es

Hospital de Dia d'Adults de Berguedà

Hospital de Dia d’Adults de Berguedà
Plaça dels Països Catalans, núm. 4, 2a planta
08600 Berga (Barcelona)
Tel.: 93 821 22 86
hdiaberga.hsagratcor@hospitalarias.es

Unitat d'Hospitalització Domiciliària

Unitat d’Hospitalització Domiciliària
Av. Comte Llobregat, 117
08760 Martorell
Tel. 93 775 22 00
Mòb.: 682 26 89 60
hdomiciliaria.hsagratcor@hospitalarias.es