La Comissió de Docència i Investigació, juntament amb la Subcomissió de Formació Postgraduada, es reuneix de forma ordinària cada mes, encara que es poden programar reunions extraordinàries quan existeixin temes a tractar.

Competències

 • Proposar l’organització i programació de totes les activitats docents i investigadores de l’Hospital Sagrat Cor, impulsant i estimulant la formació continuada i la recerca.
 • Avaluar la docència impartida, l’aprofitament i el grau de satisfacció dels participants.
 • Estimular l’aplicació pràctica de la formació i la docència, integrant-la en l’activitat diària.
 • Difondre els programes i materials editats relacionats amb les activitats docents i investigadores a tot el personal.
 • Conèixer, planificar i supervisar els programes formatius de les especialitats acreditades (MIR, PIR i EIR) i garantir el compliment de la normativa sobre aquest tema.
 • Conèixer, planificar i supervisar els programes formatius dels alumnes en formació pregraduada o postgraduada que l’Hospital tingui concertats amb escoles professionals i universitats.
 • Avaluar la concessió d’ajudes i permisos per a l’assistència a activitats formatives externes i, sobre la base dels criteris establerts en la normativa interna, elevar-los a Gerència, perquè en tingui coneixement i en faci una resolució final.
 • Elaborar la memòria anual d’activitats de formació i recerca desenvolupades a l’Hospital, inclosa la planificació anual d’objectius i l’avaluació de la seva qualitat, sobre la base dels indicadors establerts per a les oportunes accions de millora.

Les competències de la Subcomissió de Formació Postgraduada són:

 • Elaborar el calendari de rotacions dels residents pels diferents serveis.
 • Elaborar i supervisar els Programes de Formació MIR, PIR i EIR i vetllar pel compliment de normatives vigents.
 • Fer seguiment i avaluació de les diferents rotacions, tant pel que fa al resident com al mateix servei.
 • Coordinar l’acció tutorial i supervisar-ne el correcte funcionament.

Composició de la Comissió

A la Comissió de Docència i Investigació estan representats tots els estaments de l’Hospital Sagrat Cor. Està composta per:

 • President: Director/a Tècnic/a Assistencial.
 • Vocals:
  • Representant de la Divisió Mèdica
  • Professional expert/a en Docència
  • Cap d’Estudis
  • Representant de la Divisió d’Infermeria
  • Representant del Departament de Recursos Humans o representant del Departament d’Administració
 • Secretari/a: el representant d’Administració

Composició de la Subcomissió

Aquesta subcomissió té la seva composició reglamentàriament establerta pel Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en Ciències de la Salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària.

Està composta pels membres de la Comissió de Docència i Investigació, juntament amb els següents membres:

 • Tutor de Formació MIR
 • Tutor de Formació PIR
 • Tutor de Formació EIR
 • Representant del col·lectiu MIR, PIR i EIR