L’atenció intermèdia és un enfocament interdisciplinari que aborda simultàniament les necessitats mèdiques i socials de les persones.

S’enfoca en la prevenció, el tractament i el maneig de problemes de salut físics i mentals, així com millorar el benestar i la qualitat de vida de les persones en el seu entorn social i comunitari. Es brinda una atenció integral que s’adapta a les necessitats i la situació de cada persona, buscant millorar la seva qualitat de vida.

Els professionals que brinden atenció intermèdia inclouen personal mèdic de infermeria, treball social, psicologia i teràpia ocupacional.

Serveis

Unitat de Convalescència

Servei d’hospitalització total que ofereix atenció intermèdia especialitzada per a la rehabilitació funcional i posterior reinserció al domicili de la persona que ha patit un procés agut (fractura, accident vascular cerebral, etc.) o una reagudització (bronquitis, insuficiència cardíaca, etc.).

Unitat de Cures Pal·liatives

Servei d’hospitalització total que ofereix atenció intermèdia especialitzada per assolir el confort i la màxima qualitat de vida de les persones a la fase final d’una malaltia terminal.

Unitat de Subaguts Intermedis

Hospital de Dia d’Atenció Intermèdia

Equipaments sanitaris que tenen com a prioritat dur a terme un programa diagnòstic i terapèutic pal·liatiu-rehabilitador de la persona usuària psicogeriàtrica, així com del seu entorn, mitjançant una planificació assistencial individualitzada, integral i interdisciplinària.

Programa d’Atenció Domiciliària. Equip de Suport (PADES)

Programa d’atenció domiciliària per a persones que, pel seu estat, no poden desplaçar-se al centre d’assistència primària corresponent. El programa el desenvolupa un equip multidisciplinari específic i va adreçat molt especialment a persones grans, persones amb malalties cròniques i usuaris i usuàries terminals.

Equip d’Avaluació Integral Ambulatòria (EAIA) de trastorns cognitius

Equips multidisciplinaris que ofereixen una avaluació i una atenció integral d’atenció intermèdia ambulatòria a pacients amb trastorns cognitius (demències).

Equip d’Avaluació Integral Ambulatoria (EAIA) pal·liativa

Equips multidisciplinaris que ofereixen una avaluació i una atenció integral d’atenció intermèdia ambulatòria a persones que requereixen cures pal·liatives.

Equip d’Avaluació Integral Ambulatoria (EAIA) geriàtrica

Equips multidisciplinaris que ofereixen una avaluació i una atenció integral d’atenció intermèdia ambulatòria a persones usuàries geriàtriques amb patologies cròniques i dependència, o amb trastorns cognitius (demències).

Centres

Equipaments on prestem Atenció Intermèdia:

Hospital Sagrat Cor Martorell

Hospital Sagrat Cor
Av. Comte Llobregat, 117
08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 93 775 22 00
hospital.hsagratcor@hospitalarias.es

Hospital de Dia Sociosanitari Martorell

Hospital de Dia Sociosanitari Martorell
Av. Comte Llobregat, 117
08760 Martorell (Barcelona)
Tel.: 93 775 22 00
g_scor_hd.hsagratcor@hospitalarias.es

Hospital de Dia Sociosanitari Sant Feliu de Llobregat

Hospital de Dia Sociosanitari Sant Feliu de Llobregat
c/ de les Roses, 17
08980 Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)
Tel.: 93 666 12 11
hdiasantfeliu.hsagratcor@hospitalarias.es