L’HOSPITAL SAGRAT COR està especialment sensibilitzat en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc Web. Mitjançant aquesta Política de Privacitat (en endavant Política) l’HOSPITAL SAGRAT COR informa als Usuaris del lloc web: http://hospitalsagratcormartorell.org, dels usos als que se sotmeten les dades de caràcter personal que recauen en el lloc Web, amb la finalitat que decideixin lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar la informació sol·licitada.

L’HOSPITAL SAGRAT COR es reserva la facultat de modificar aquesta Política amb l’objectiu d’adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector o interessos de l’entitat. Qualsevol modificació d’aquesta serà anunciada amb la deguda antelació, perquè es tingui perfecte coneixement del seu contingut.

Responsable

El Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és:

HOSPITAL SAGRAT COR
Av. Comte de Llobregat, 117 – 08760 – Martorell (Barcelona)
http://hospitalsagratcormartorell.org
info.hsagratcor@hospitalarias.es
DPD: dpd.hsagratcor@hospitalarias.es

Finalitat del tractament

La finalitat de la recollida i tractament de les dades personals a través del correu electrònic propietat de l’HOSPITAL SAGRAT COR i la posada a disposició dels Usuaris respon, segons el cas concret, a gestionar i atendre a sol·licituds d’informació, dubtes o suggeriments, o bé a les publicacions o  a qualsevol servei o activitat, actes o esdeveniments donats, patrocinats i/o patrocinats pet l’HOSPITAL SAGRAT COR.

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per a complir amb les obligacions legals, o l’Interessat sol·liciti la seva supressió i aquest estigui legitimat per a fer-ho.

Legitimació

L’HOSPITAL SAGRAT COR està legitimat per al tractament de dades personals, en base al consentiment atorgat per l’interessat per a una o diferents finalitats específiques, tal i com recull l’article 6.1. a) del Reglament General de Protecció de dades personals.

Destinataris

Amb la finalitat que les dades que resten en els nostres fitxers, informàtics i/o en paper, sempre corresponguin a la realitat, s’intentarà mantenir-les actualitzades. De manera que, a aquests efectes, l’Usuari haurà de realitzar els canvis directament quan així estigui habilitat o comunicant-ho, pel mitjà que desitgi, a l’àrea o departament corresponent de l’HOSPITAL SAGRAT COR.

Les dades personals obtingudes a través del correu electrònic propietat del responsable del tractament no seran cedits o comunicats a tercers, llevat dels supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de les finalitats expressades en el supòsits previstos segons la Llei, així com en els casos específics dels que s’informi expressament a l’Usuari.

Drets dels usuaris

L’interessat de les dades personals, en tot cas, podrà exercitat els drets que assisteixen, d’acord amb el RGPD, i que són:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.

L’interessat podrà exercitar aquests drets mitjançant una sol·licitud acompanyada de la fotocòpia del seu DNI i en la que especificarà en quin d’aquests drets sol·licita, i ho enviarà a l’adreça: HOSPITAL SAGRAT COR, domicili social per a aquests efectes a Av. Comte de Llobregat, 117 – 08760 – Martorell (Barcelona).

Procedència

L’HOSPITAL SAGRAT COR, ha adoptat en el seu sistema d’informació les mesures tècniques i organitzatives legalment exigides, per tal de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades emmagatzemades, evitant així, en la mesura que sigui possible, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Mesures de seguretat

El responsable del tractament (HOSPITAL SAGRAT COR) aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc d’aquest.